Vàng (gold)

Không thể mua Vàng
Khi bạn mua hàng ở cửa hàng vàng, cửa sổ thanh toán sẽ mở ra trong một thẻ (tab) hoặc cửa sổ bổ sung mới còn gọi là Pop-up (xem hình bên dưới và video ở cuố...
Tue, 20 Tháng 7, 2021 at 7:36 PM