Tìm mỏ lúa

Trình tìm mỏ lúa là một tính năng nâng cao và là một phần trong Gold Club. Bạn có thể sử dụng nó để tìm kiếm các làng chứa 15 mỏ lúa và 9 mỏ lúa trên bản đồ cũng như theo dõi có những ốc đảo nào ở gần nó.


Từ trang bản đồ, chọn biểu tượng lúa, nhập các tọa độ và kiểu làng chứa mỏ lúa mong muốn của bạn để tìm kiếm và thông tin chi tiết sẽ được hiển thị.Vàng/ Plus/Tính năng Gold Club

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.