Vật phẩm tay phải của Tướng

DANH MỤC


Vũ khí tay phải của Roman


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Gươm ngắn của lính lê dương xứ Roman


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng
 • +3 tấn công cho mỗi lính lê dương
 • +3 phòng thủ cho mỗi lính lê dương

Gươm ngắn của thị vệ xứ Roman


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi thị vệ
 • +3 phòng thủ cho mỗi thị vệ

Gươm ngắn của chiến binh tinh nhuệ xứ Roman


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi chiến binh tinh nhuệ
 • +3 phòng thủ cho mỗi chiến binh tinh nhuệ

Gươm ngắn của kỵ binh xứ Roman


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +9 tấn công cho mỗi kỵ binh cướp bóc
 • +9 phòng thủ cho mỗi kỵ binh cướp bóc

Thương ngắn của kỵ binh tinh nhuệ xứ Roman


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +12 tấn công cho mỗi kỵ binh tinh nhuệ
 • +12 phòng thủ cho mỗi kỵ binh tinh nhuệ

Về đầu trangVũ khí tay phải của Gaul


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Giáo của pha lăng


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi pha lăng
 • +3 phòng thủ cho mỗi pha lăng

Kiếm ngắn của kiếm sĩ


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi kiếm sĩ
 • +3 phòng thủ cho mỗi kiếm sĩ

Cung ngắn của kỵ binh sấm sét


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +6 tấn công cho mỗi kỵ binh sấm sét
 • +6 phòng thủ cho mỗi kỵ binh sấm sét

Trượng ngắn của tu sĩ


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +6 tấn công cho mỗi tu sĩ
 • +6 phòng thủ cho mỗi tu sĩ

Thương nhẹ của kỵ binh xứ Gaul


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +9 tấn công cho mỗi kỵ binh
 • +9 phòng thủ cho mỗi kỵ binh

Về đầu trang


Vũ khí tay phải của Teuton


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Chùy nhẹ của lính chùy


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi lính chùy
 • +3 phòng thủ cho mỗi lính chùy

Giáo của lính giáo


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi lính giáo
 • +3 phòng thủ cho mỗi lính giáo

Rìu nhỏ của lính rìu


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi lính rìu
 • +3 phòng thủ cho mỗi lính rìu

Búa nhẹ của Paladin


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +6 tấn công cho mỗi Paladin
 • +6 phòng thủ cho mỗi Paladin

Kiếm ngắn của kỵ sỹ Teutonic


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +9 tấn công cho mỗi kỵ sỹ Teutonic
 • +9 phòng thủ cho mỗi kỵ sỹ Teutonic

Về đầu trangVũ khí tay phải của Hun


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Rìu nhỏ của lính đánh thuê


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi lính đánh thuê
 • +3 phòng thủ cho mỗi lính đánh thuê

Cung ngắn của lính bắn cung


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi lính bắn cung
 • +3 phòng thủ cho mỗi lính bắn cung

Kiếm ngắn của Kỵ binh thảo nguyên


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +6 tấn công cho mỗi Kỵ binh thảo nguyên
 • +6 phòng thủ cho mỗi Kỵ binh thảo nguyên

Cung ngắn của xạ thủ


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +6 tấn công cho mỗi xạ thủ
 • +6 phòng thủ cho mỗi xạ thủ

Kiếm ngắn của kẻ cướp


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +9 tấn công cho mỗi kẻ cướp
 • +9 phòng thủ cho mỗi kẻ cướp

Về đầu trangVũ khí tay phải của Egypt


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Chùy nhẹ của Lính Nô lệ


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi Lính Nô lệ
 • +3 phòng thủ cho mỗi Lính Nô lệ

Rìu nhỏ của Cai ngục Tro tàn


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi Cai ngục Tro tàn
 • +3 phòng thủ cho mỗi Cai ngục Tro tàn

Kiếm ngắn của Chiến binh Kiếm lưỡi hái


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 tấn công cho mỗi Chiến binh Kiếm lưỡi hái
 • +3 phòng thủ cho mỗi Chiến binh Kiếm lưỡi hái

Giáo của Cận vệ Thần chiến tranh


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +6 tấn công cho mỗi Cận vệ Thần chiến tranh
 • +6 phòng thủ cho mỗi Cận vệ Thần chiến tranh

Cung ngắn của Kỵ binh Thần tai họa


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng 
 • +9 tấn công cho mỗi Kỵ binh Thần tai họa
 • +9 phòng thủ cho mỗi Kỵ binh Thần tai họa

Về đầu trangVũ khí tay phải của Sparta


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Giáo của bộ binh hạng nặng


 • +250 (+375 điểm đánh cho Tướng Spartan) điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 (+4 điểm đánh cho Tướng Spartan) tấn công cho mỗi bộ binh hạng nặng
 • +3 (+4 điểm đánh cho Tướng Spartan) phòng thủ cho mỗi bộ binh hạng nặng

Giáo của lính khiên


 • +250 (+375 điểm đánh cho Tướng Spartan) điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 (+4 điểm đánh cho Tướng Spartan) tấn công cho mỗi lính khiên
 • +3 (+4 điểm đánh cho Tướng Spartan) phòng thủ cho mỗi lính khiên

Kiếm ngắn của Twinsteel Therion


 • +250 (+375 điểm đánh cho Tướng Spartan) điểm chiến đấu cho tướng 
 • +3 (+4 điểm đánh cho Tướng Spartan) tấn công cho mỗi Twinsteel Therion
 • +3 (+4 điểm đánh cho Tướng Spartan) phòng thủ cho mỗi Twinsteel Therion

Kiếm ngắn của kỵ binh Elpida


 • +250 (+375 điểm đánh cho Tướng Spartan) điểm chiến đấu cho tướng 
 • +6 (+8 điểm đánh cho Tướng Spartan) tấn công cho mỗi kỵ binh Elpida
 • +6 (+8 điểm đánh cho Tướng Spartan) phòng thủ cho mỗi kỵ binh Elpida

Giáo của lính nghiền Corinthian


 • +250 (+375 điểm đánh cho Tướng Spartan) điểm chiến đấu cho tướng 
 • +9 (+12 điểm đánh cho Tướng Spartan) tấn công cho mỗi lính nghiền Corinthian
 • +9 (+12 điểm đánh cho Tướng Spartan) phòng thủ cho mỗi lính nghiền Corinthian

Về đầu trangCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.