Kiến trúc sư lành nghề


Kiến trúc sư lành nghề là một tính năng cao cấp của Gold Club, cho phép bạn xếp hàng các công trình xây dựng bổ sung ngay cả khi bạn không có sẵn tài nguyên hoặc đang bận xây dựng công trình khác. Mỗi lần sử dụng tính năng này sẽ tốn 1 vàng và số vàng này bị trừ khi quá trình xây dựng thực sự bắt đầu.Bạn phải dùng kiến trúc sư lành nghề nếu bạn không có đủ tài nguyên để xây dựng các công trình hoặc công nhân của bạn đang làm nhiệm vụ khác. Kiến trúc sư lành nghề sẽ chờ cho đến khi bạn có đủ tài nguyên hoặc công nhân đã làm xong nhiệm vụ trước đó.Trong ví dụ này, kiến trúc sư lành nghề được sử dụng để nâng cấp Nhà kho lên Cấp 20, ở đây hiện vẫn chưa có đủ tài nguyên, nhưng công trình có thể được xếp hàng đợi để xây dựng. Nó cũng cho biết thời điểm bắt đầu xây dựng sẽ diễn ra với điều kiện không có tài nguyên nào được sử dụng hoặc bị loại bỏ trong thời gian đó.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.