Các giới hạn của Cổ vật

Tại một thời điểm bất kỳ, bạn chỉ có thể được sử dụng được tối đa 3 cổ vật và trong đó chỉ có thể có tối đa 1 cổ vật Bạc/Vàng phát huy tác dụng.


Cổ vật Đồng sẽ có tác dụng  mạnh hơn cổ vật Bạc và Vàng ở làng chứa nó. Do đó nếu người chơi có 2 cổ vật Bạc và Đồng với cùng loại hiệu ứng thì làng có chứa cổ vật Đồng sẽ không có tác dụng của cổ vật Bạc có cùng kiểu hiệu ứng (không cộng dồn). Nếu khác hiệu ứng, làng giữ cổ vật Đồng sẽ nhận cả 2 tác dụng từ cổ vật Đồng và cổ vật Bạc.


Bạn có thể sở hữu nhiều hơn 3 cổ vật, tuy nhiên cũng chỉ có tối đa 3 cổ vật được chiếm lâu nhất là có tác dụng ảnh hưởng lên làng, khi đó, thời điểm chiếm được các cổ vật là vấn đề quan trọng, và các cổ vật chiếm được trước đó có một ưu tiên để được sử dụng


Điều này có nghĩa là: Hoặc tối đa 3 cổ vật Đồng được chiếm giữa lâu nhất là phát huy tác dụng. Hoặc tối đa 1 cổ vật  Vàng hoặc Bạc, và 2 cổ vật Đồng được chiếm giữa lâu nhất là phát huy tác dụng.


Khi tình huống thay đổi diễn ra, cổ vật được kích hoạt/vô hiệu hóa khi cần thiết để tuân theo các quy tắc đã đề cập ở trên. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp cổ vật Cuốn sách bóng đêm, vì chúng có thể thay đổi giữa phạm vi ảnh hưởng chỉ cho làng thành phạm vi ảnh hưởng toàn tài khoản (lúc này hãy để ý cổ vật Lớn chiếm lâu nhất mới được phát huy tác dụng).


Người chơi cũng có thể thay đổi tình hình để có lợi cho mình bằng cách chinh phục các cổ vật của mình hoặc cả ngôi làng đó. Điều này sẽ giúp cập nhật thời gian cho cổ vật đó, vì vậy nó trở thành cổ vật mới chiếm giữ nhất và không còn được ưu tiên kích hoạt.


Ví dụ


Một người chơi có 5 cổ vật.

 • A - cuốn sách chương 1, phạm vi làng, giúp huấn luyện nhanh, chinh phục được vào ngày thứ 1.
 • B - cổ vật lớn, tăng do thám, chinh phục được vào ngày thứ 2.
 • C - cổ vật nhỏ, tăng do thám, chinh phục được vào ngày thứ 3.
 • D - cổ vật nhỏ, bền vững móng nhà, chinh phục được vào ngày thứ 4.
 • E - cổ vật nhỏ, phạm vi làng, giúp huấn luyện nhanh, chinh phục được vào ngày thứ 5.

Vào ngày 10, 3 cổ vật cũ nhất phát huy tác dụng:

B tác dụng toàn tài khoản, và A & C chỉ tác dụng trên làng chứa nó.


Vì cổ vật B và C lại có cùng kiểu hiệu ứng (tăng do thám), nên ở làng chứa C sẽ nhận hiệu ứng của cổ vật nhỏ (với tác dụng lớn hơn), trong khi trên các làng còn lại sẽ nhận hiệu ứng từ cổ vật B.


Vào ngày 11, cuốn sách chương 1 thay đổi hiệu ứng thành phạm vi tác dụng toàn tài khoản, do đó:

 • A - cuốn sách chương 1, phạm vi tài khoản, bền vững móng nhà, chinh phục được vào ngày thứ 1.
 • B - cổ vật lớn, tăng do thám, chinh phục được vào ngày thứ 2.
 • C - cổ vật nhỏ, tăng do thám, chinh phục được vào ngày thứ 3.
 • D - cổ vật nhỏ, bền vững móng nhà, chinh phục được vào ngày thứ 4.
 • E - cổ vật nhỏ, phạm vi làng, giúp huấn luyện nhanh, chinh phục được vào ngày thứ 5.

Bây giờ chúng ta có 2 cổ vật tác dụng toàn tài khoản trong số 3 cổ vật cũ nhất, nhưng sẽ chỉ 1 cổ vật phạm vi tài khoản được kích hoạt. Vì thế những cổ vật kích hoạt tác dụng là:

A (toàn tài khoản), và C & D (phạm vi làng).


Ở trong làng chứa D nó sẽ nhận tác dụng bền vững côn trình mạnh hơn từ cổ vật nhỏ D, trong khi đó ở các làng còn lại sẽ nhận hiệu ứng yếu hơn từ cổ vật A.


Bây giờ người chơi quyết định rằng anh ta không muốn hiệu ứng từ C nữa và thay vào đó muốn E hoạt động. Người chơi chinh phục cổ vật C của mình từ một làng khác. Bây giờ tình hình sẽ như sau:

 • A - cuốn sách chương 1, phạm vi tài khoản, bền vững móng nhà, chinh phục được vào ngày thứ 1.
 • B - cổ vật lớn, tăng do thám, chinh phục được vào ngày thứ 2.
 • C - cổ vật nhỏ, tăng do thám, chinh phục được vào ngày thứ 11 (trở thành mới chiếm nhất).
 • D - cổ vật nhỏ, bền vững móng nhà, chinh phục được vào ngày thứ 4.
 • E - cổ vật nhỏ, phạm vi làng, giúp huấn luyện nhanh, chinh phục được vào ngày thứ 5.

Vì thế các cổ vật được kích hoạt là:

A (vẫn phạm vi toàn tài khoản), và D & E (phạm vi làng).


C sẽ không hoạt động vì 2 cổ vật phạm vi làng khác hiện đã trở thành cũ hơn nó.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.